Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.fobeco.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:


I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť Food & Beverage Company s.r.o, Ivánska cesta 10, 82104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36760854, DIČ: 2022368073, IČ DPH: SK2022368073 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45354/B (ďalej len „Predávajúci").
Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar: 
a) na stránkach www.fobeco.sk 
b) telefonicky na tel. čísle 0911621588, 0903443263 
c) mailom na adrese: fobeco@fobeco.sk. Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

II. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.fobeco.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.
Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom, ktoré doplní do poznámok k objednávke.

III. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. platná objednávka je už od 1 kus tovaru.  O predĺžení dodacej lehoty je Kupujúci informovaný mailom, alebo telefonicky.

IV. Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 11,00 nasledujúceho dňa od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty fobeco@ fobeco.sk, alebo na telefónnom čísle 0911621588, 0903443263. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom aj kópiu objednávky, ktorú ste obdržali, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) V prípade, že Kupujúci medzitým na účet Predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet Kupujúceho. 
V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si Predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15€ a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

V. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje: 
- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok
- objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v lehote stanovenej u príslušného tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia, 
- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, 
- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, 
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho, 
- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.
- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania vačšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplneho vypredania skladových zásob kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec.

VI. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: 
- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho 
- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Kupujúceho, resp. inej poverenej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Kupujúcim uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Kupujúceho) ako vybavenej. 
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. 
- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.
V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

VII. Dodacia lehota

Dodacia lehota (štandardná dodacia lehota je 72 hodín) na celom území SR a začína plynúť pripísaním celej kúpnej sumy na bežný účet Predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom obdržania objednávky. 
Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude expedovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.
.Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky. (Napr. doručenie vína ako daru v stanovený deň na stanovenú adresu)

VIII. Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Váš tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu špeciálnym kartónovým obalom. V cene dopravy je zahrnutý prepravný obal, poistenie Vášho tovaru až do sumy 1660€, dva pokusy o doručenie tovaru a online informácia o stave doručovania prostredníctvom Vášho osobného konta (Zákazníckeho účtu). Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky. Cena vygenerovaná portálom www.fobeco.sk je konečná, vrátane prepravných nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania Kupujúceho.
Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom Kupujúceho na súpiske rozvozu zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi písomné oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Kupujúci možnosť sa do 7 pracovných dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu. 
Zmluvnými prepravcami Predávajúceho je renomovaná kuriérska spoločnosť Remax  Courier Service spol.s r.o, takže štandardná doba dodania tovaru je 72 hodín od potvrdenia objednávky v prípade dodávky tovaru na dobierku, resp. od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho pri ostatných formách platenia. Výnimkou je osobné prevzatie tovaru v sídle spoločnosti a platba v hotovosti, keď je možné po telefonickom nahlásení odobrať tovar okamžite.

IX. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.fobeco.sk môžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje: 
- Prevodný príkaz
- Hotovosť (pri osobnom odbere)
- Dobierka
- Váš internet banking

X. Odstúpenie o zmluvy - vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je Kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu Food & Beverage Company s.r.o, Ivánska cesta 10, 82104 Bratislava.. 

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný 
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
- Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám. 
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

XI. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota.

XII. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Food & Beverage Company s.r.o. 
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. 
Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis vady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky (0911621588, 0903443263, resp. mailom.

Reklamácie sú vybavované: 
- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 na čísle 0903 443263, 
- e-mailom 
- poštou na adrese Food & Beverage Company s.r.o., Ivánska cesta 10, 82104 Bratislava.
V prípade, že je Predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas.
Kupujúci zodpovedá Predávajúcemui za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári.

XIII. Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a predovšetkým ochrana osobných údajov ako integrálna súčasť ochrany ľudských práv je na stránkach www.fobeco.sk garantovaná Predávajúcim. Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných, ako aj firemných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.fobeco.sk t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. 
Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. 
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho 
- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

XIV. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 10. 2010